تضمین بازگشت تا ۲۴ ساعت (در صورت مشکل)

سرور بکاپ 100 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 100 گیگ 
پهنای باند 1 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور بکاپ 500 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 500 گیگ 
پهنای باند 2 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور بکاپ 1000 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 1000 گیگ 
پهنای باند 5 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور بکاپ 2000 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 1000 گیگ 
پهنای باند 10 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور بکاپ 5000 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 5000 گیگ 
پهنای باند 15 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن

سرور بکاپ 10000 گیگ ماهانه


فضای سرور بکاپ 10000 گیگ 
پهنای باند 20 ترا
دیتاسنتر هتزنر آلمان
اتصال از طریق FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, HTTPS, WebDAV
زمان تحویل کمترین زمان ممکن